Naziv firme:
UNA AUTO D.O.O.
Sjedište firme:
PUT ARMIJE BIH BB
77000 Bihac
Pravna forma:
Telefon:
+387 37 350 008
Fax:
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: